Senior HTML & CSS Developer / UI Lead

Bielsko-Biała

Who we are

We are a Polish IT company run by experienced specialists in the areas of programming, project management, and marketing. In 2015, the company created a platform that has since become one of the leading Continuous Integration and Continuous Delivery tools.

Requirements

 • You have experience in delivering jaw-dropping, award-worthy front-end experiences.
 • You are skilled in modern UI/UX patterns, across the board, including motion design and animations.
 • Experience in building web applications where DRY is a must to help us get going fast.
 • Min. 5 years experience in HTML5 & CSS3 development.
 • Experienced with CSS preprocessors - LESS/SASS.
 • Experience in Git.
 • Always learning and experimenting attitude.

Your responsibilities

 • Deliver maintainable code as building an expanding Buddy never ends with new releases every week.
 • Manage our team of HTML/CSS developers: delegate tasks, review their code, help them get better by raising the bar.
 • Contribute to our product roadmap.

About us

 • Buddy is the best way to deliver better web apps faster. We are leaders in modern CI/CD platforms. We challenge the market with our innovative no code/low code approach.
 • We give you all the trust, we don’t track hours, just get the job done.
 • Our users use Chrome 80%, Firefox 8%, Safari 8%, Edge 2%.

Perks & benefits

 • Computer and accessories of your choice.
 • Private health insurance + Multisport card.
 • Healthy soups every day, freshly squeezed orange juice, specialty coffee, nuts from all over the world and cozy office with chairs that easily could be used in Mars expedition.
 • If you are a weirdo, you won’t be the only one.

Apply for this job

Please include in the CV the consent clause for data processing:

I hereby give consent for my personal data included in the application to be processed by BDY Sp. z o. o. Sp. k., with registered office at Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland, KRS: 0000775574 for the purposes of the recruitment process for the position Senior HTML & CSS Developer / UI Lead. The above consent has been given voluntarily in accordance with Art. 4(11) of GDPR.

Klauzula informacyjna RODO

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest BDY Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska, KRS: 0000775574. We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: support@buddy.works.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania działaniami związanymi z rekrutacją prowadzoną przez Administratora na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać kierując swoje oświadczenie woli do Administratora za pośrednictwem adresu e-mail: support@buddy.works Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a (w przypadku danych osobowych zwykłej kategorii np. imię, nazwisko, dane kontaktowe) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO. W przypadku danych osobowych szczególnej kategorii podanych przez kandydata z własnej inicjatywy, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych). W zakresie dokonywania działań przez Administratora w przedmiocie selekcji kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, oceny przesłanych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora). Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie konieczne by uczestniczyć w procesie rekrutacji, niepodanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia kandydatury.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora innym odbiorcom w szczególności dostawcom usług IT, podmiotom gwarantującym hosting i utrzymanie serwerów, osobom rekrutującym przetwarzającym dane na polecenie Administratora, podmiotom świadczącym usługi prawne, kurierskie, pocztowe.

Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Twój temat i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane tj. do momentu zakończenia prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Kolejnym kryterium przechowywania danych jest odwołanie przez Ciebie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może także przechowywać dane na czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora.

Prawa przysługujące osobom fizycznych, których przetwarzanie dotyczy

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Możesz realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: e-mail: support@buddy.works. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Dodatkowe informacje

Proszę o zamieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BDY Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska, KRS: 0000775574 moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Senior HTML & CSS Developer / UI Lead. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.GDPR information clause

Data controller

The controller of your personal data is BDY Sp. z o. o. Sp. k., with registered office at Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland, KRS: 0000775574 (“Data Controller”). In all cases regarding your personal data you can contact Data Controller at support@buddy.works.

Purposes and legal basis for the processing of personal data

Your personal data will be processed for the purposes of managing Data Controller’s recruitment related activities on the basis of your consent granted for performing recruiting process, which you can withdraw at any time by contacting Data Controller at support@buddy.works. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. Such processing is legally permissible under Art. 6(1)(a) (in the case of personal data of the usual category, e.g. name, surname, contact details) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereinafter: “GDPR”). In the case of personal data of a particular category provided by the candidate on his own initiative, the legal basis is Art. 9(2)(a) of GDPR (consent given for data processing voluntarily). In the scope of the Data Controller's activities which include selection of candidates applying for employment, evaluation of the application documents sent by the candidates, the legal basis is Art. 6(1)(f) of GDPR (legitimate interests pursued by the Data Controller). Providing your personal data is voluntary, but necessary in order to take part in any the recruiting process, failure to provide personal data will prevent the Data Controller from hiring you or entering into a cooperation agreement.

Recipients of personal data

Your personal data may be transferred by the Data Controller to other recipients, in particular IT service providers, entities providing hosting and maintenance of servers, recruiters processing data on the Data Controller's order, entities providing legal, courier and postal services.

Profiling of personal data

Personal data will not be processed by the Data Controller in a way that would result in automated decision making, including profiling. This means that the Data Controller does not use IT systems that would collect information about you and at the same time automatically make decisions that could have legal effects on you or in a similar way significantly affect you.

Retention periods for personal data

Your data will be kept for the period necessary to fulfil the purposes motivating their original collection, i.e. until the recruitment process is completed. Another criterion for data retention is withdrawal of your consent to the processing of personal data. Data Controller may also store personal data for the time necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims by Data Controller.

Your statutory rights

You have the right to withdraw your consent, request access to your personal data, rectify it, remove, limit processing, object to processing, as well as the right to transfer data. You can exercise your data subject rights by submitting your request via the following communication channel: e-mail: support@buddy.works Data Controller without undue delay - and in any case within a month of the date of receiving the request - provides the data subject with information about actions taken in connection with the implementation of the above rights.

You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body controlling the processing of personal data, in particular in the Member State of your habitual residence or alleged infringement of GDPR. In Poland, the supervisory authority is The Personal Data Protection Office with its registered office at Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, Poland.

Additional information

Please include in the CV the consent clause for data processing: I hereby give consent for my personal data included in the application to be processed by BDY Sp. z o. o. Sp. k., with registered office at Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland, KRS: 0000775574 for the purposes of the recruitment process for the position Senior HTML & CSS Developer / UI Lead. The above consent has been given voluntarily in accordance with Art. 4(11) of GDPR.